> Chili rendelésed Pécs területén belül ingyenesen kiszállítjuk!

A vásárlás részletei

A megrendelt árut az Ön részére a megrendelés feldolgozását követÅ‘ 1-3 munkanapon belül postázzuk.

Fizetés: 

  • A vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét áruk átvételével egyidejűleg, elÅ‘re utalással, vagy PayPal-lal tudja kiegyenlíteni. 

Szállítás/átvétel: 

  • Pécsen belül:  lehetÅ‘ség van Személyes átvételre (ingyenes), vagy saját gépjárművel kiszállítom a megrendelt terméket, a Vásárló által megadott címre (400Ft szállítási költség, 3000Ft feletti összegnél ingyenes) .

  • Pécsen kívül: A megrendelt termékek házhozszállítását az MPL Postacsomag szolgálat végzi végzi, amennyiben Ön a megrendelt terméket átvevÅ‘helyen kívánja átvenni, úgy a Pick Pack Pont szolgáltatását tudja igénybe venni. MPL Postacsomag: A házhozszállítás a Magyar Posta végzi. A csomagok a feladástól számított második vagy harmadik munkanapon kerülnek kézbesítésre a megadott címre. A házhozszállítás ára 1.190 Ft-tól igényelhetÅ‘, a csomag ára annak méretétÅ‘l és súlyától függ.


A hivatalos kötelezÅ‘ szöveg:

Általános szerzÅ‘dési feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános SzerzÅ‘dési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.robertochili.hu és a robertochili.com weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhetÅ‘ szolgáltatás igénybevételének igénybevevÅ‘ (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhetÅ‘ tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.  

2. A Szolgáltató

Név: Gyuris Róbert Å‘stermelÅ‘

Székhely: 7800 Siklós, Kassai utca 7.

Levelezési cím: 7800 Siklós, Kassai utca 7.

Adószám: 76580215-1-22

ŐstermelÅ‘i igazolvány száma: 2042674

E-mail cím: info@robertochili.com

Telefonszám: +36-30/252-2972

3. A honlapon folytatott tevékenység

Szárított csili paprika árusítása, online csomagküldÅ‘ szolgáltatás.

4. Felhasználási feltételek

4.1. FelelÅ‘sség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelÅ‘sséget a használat során felmerülÅ‘ vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerzÅ‘désszegésért való felelÅ‘sségen túlmenÅ‘en. A Szolgáltató kizár minden felelÅ‘sséget a honlap használói által tanúsított magatartásért, a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelÅ‘s saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetÅ‘vé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenÅ‘rizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelÅ‘sséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzÅ‘i jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

5. A honlapon történÅ‘ vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

 A honlap termékbemutatási és online megrendelési lehetÅ‘séget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhetÅ‘ a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenÅ‘rizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékbÅ‘l milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A mennyiség csökkentésével lehetÅ‘ség van a kosár teljes kiürítésére is. Szállítási / Számlázási és regisztrációs adatok megadása vagy regisztrált partnereinknek belépés. A megrendelés elküldéséhez regisztráció nem szükséges! A Felhasználó az Adatok megadása gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. A megrendelés következÅ‘ lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelÅ‘ fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenÅ‘rizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Ha mindent megfelelÅ‘nek talál, akkor a Tovább a megrendeléshez gomb segítségével véglegesítheti rendelését. A honlap a rendelés  után, egy a rendelést megerÅ‘sítÅ‘ emailt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerzÅ‘dés létrejötte

A szerzÅ‘dés megkötésére magyar nyelven van lehetÅ‘ség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerzÅ‘désnek minÅ‘sül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggÅ‘ szolgáltatások egyes kérdéseirÅ‘l szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelÅ‘en irányadóak. A szerzÅ‘dés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzÅ‘dések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem elÅ‘tt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerzÅ‘dés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

5.4. A szerzÅ‘dés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerzÅ‘dés nem minÅ‘sül írásbeli szerzÅ‘désnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhetÅ‘.

5.5. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki. A papíralapú számlát a megrendelt termékkel egy csomagban bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben elÅ‘írt áfát, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhozszállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó). A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérÅ‘ harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerzÅ‘déstÅ‘l indokolás nélkül elállni. Fogyasztó a szerzÅ‘dés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti idÅ‘szakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetÅ‘ségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidÅ‘ben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidÅ‘ lejárta elÅ‘tt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelÅ‘en gyakorolta. Írásban történÅ‘ elállás esetén azt határidÅ‘ben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történÅ‘ jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történÅ‘ értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidÅ‘ számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlÅ‘en bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésÅ‘bb elállási nyilatkozatának közlésétÅ‘l számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidÅ‘ betartottnak minÅ‘sül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidÅ‘ letelte elÅ‘tt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék a Szolgáltató címére történÅ‘ visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha a Fogyasztó eláll a szerzÅ‘déstÅ‘l, haladéktalanul, de legkésÅ‘bb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétÅ‘l számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérÅ‘ fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlÅ‘en, hogy azt visszaküldte: a kettÅ‘ közül a Szolgáltató a korábbi idÅ‘pontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezÅ‘ fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelÅ‘sségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.1. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minÅ‘sülÅ‘ a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor minÅ‘sül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minÅ‘ségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplÅ‘ tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidÅ‘ elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idÅ‘pontjában nem volt felismerhetÅ‘ vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelezÅ‘ hatósági elÅ‘írás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendÅ‘ egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetÅ‘. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit, a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait  a Felhasználó az alábbi elérhetÅ‘ségeken érvényesítheti:

Név: Gyuris Róbert

Levelezési cím: 7624 Pécs, Tiborc utca 46.

Telefonszám: +36 30 2522972

E-mail cím: info@robertochili.com

8. Jogérvényesítési lehetÅ‘ségek

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetÅ‘sége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetÅ‘ség, a panasz jellegébÅ‘l adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról, a panaszra tett érdemi válaszával együtt jegyzÅ‘könyvet vesz fel. A Szolgáltató a jegyzÅ‘könyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetÅ‘ségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendezÅ‘dik, panasztételre van lehetÅ‘ség a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenÅ‘leges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történÅ‘ közzétételt követÅ‘en lép életbe, és csak az életbe lépést követÅ‘ tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történÅ‘ vásárlás feltételezi a Felhasználó részérÅ‘l az Internet lehetÅ‘ségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülÅ‘ hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelÅ‘sség, ha bármilyen működési hiba észlelhetÅ‘ az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következÅ‘ címen érhetÅ‘ el:

http://robertochili.com/dev/index.php?page=aszf

Jelen Általános SzerzÅ‘dési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015. december 1.